Actie 'Recht op Natuur'
Begin 2011 werden draconische bezuinigingen aangekondigd op natuurbeheer door de toen daarvoor verantwoordelijke staatssecretaris Henk Bleker.
Toen bleek dat hij, ondanks alle protesten en zelfs waarschuwingen van zijn eigen ambtenaren die plannen ongewijzigd wilde doorvoeren, voelde Das&Boom zich genoodzaakt deze bezuinigen juridisch te laten toetsen.
Nederland heeft zich namelijk in internationale verdragen verplicht de kwaliteit van onze natuur te verbeteren, en dat was hard nodig.

Het voorgestelde kabinetsbeleid zou bedreigde diersoorten in geïsoleerde (te kleine) reservaten duwen. De laatste populaties, vechtend om te overleven, zouden geen mogelijkheid meer krijgen elkaar te bereiken. In ons land, waar alles mensenwerk is, kunnen veel soorten alleen nog overleven wanneer de reservaten deugdelijk worden beheerd. Dit kabinet bezuinigde zo zwaar op beheer (dat sowieso onder de maat was) en dan verwaarloosd of helemaal niet uitgevoerd zou worden. Het proces van uitsterven zou hierdoor versnellen en tal van kwetsbare plant- en diersoorten zouden afglijden naar een ernstig bedreigd bestaan, of uitsterven.


Vrijwel alle natuurbeschermingsorganisaties hadden veel kritiek op het beleid van Bleker, maar Das&Boom was de enige die de daad bij het woord voegde en de Staat juridisch ter verantwoording riep.

Daartoe heeft Das&Boom de actie 'Recht op Natuur' gestart. Deelnemers konden met de aanschaf van een natuurcertificaat de juridisch strijd van Das&Boom financieel mogelijk maken en daarmee het recht op natuur voor hen en hun kinderen en kleinkinderen op niet mis te verstane wijze verdedigen.

Ook heeft Das&Boom de website 'Blekerleaks' gelanceerd.
Het doel van Blekerleaks was alle nodige informatie te verzamelen ten behoeve van de rechtszaak van Das&Boom.
Documenten over de bezuinigingen waren namelijk niet terug te vinden op de officiële Overheids websites en vragen aan staatsecretaris Bleker bleven onbeantwoord.


De actie 'Recht op Natuur' is door duizenden mensen gesteund en heeft een kleine €300.000,- opgeleverd. Helaas waren de kosten, die de gespecialiseerde juristen hebben moeten maken hoger, namelijk zo'n €345.000,-

Das&Boom heeft besloten haar juridische strijd te focussen op drie zwaar bedreigde diersoorten, die door de bezuinigen zouden kunnen uitsterven.
Daarnaast heeft Das&Boom zich juridisch verzet tegen de plannen van Staatsbosbeheer om beschermde natuurgebieden te verkopen.

Wat heeft Das&Boom bereikt?


De wilde hamster


Toen de wilde hamster (korenwolf) in Zuid Limburg vrijwel uitgestorven was, heeft Das&Boom middels een herintroductieprogramma in de beginjaren van deze eeuw het dier tegen uitsterven weten te behoeden.

De aangekondigde bezuinigingen op natuur zouden de hamster echter binnen twee jaar weer doen uitsterven en alle moeite en kosten zouden voor niets zijn geweest.
Das&Boom heeft in 2011 de Staat der Nederlanden gedagvaard in een kort geding vanwege haar grove nalatigheid in bescherming van de korenwolf: Volgens Das&Boom werd gehandeld in strijd met nationale en internationale natuurwetgeving. Nederland is verplicht, maar verzuimde, adequate maatregelen te nemen om te voorkomen dat de hamster in Nederland zou uitsterven.
Das&Boom eiste, dat de Staat zou moeten zorgen voor het hervatten van het noodzakelijk monitoren van de hamsterpopulatie, het continueren van het fokprogramma en te zorgen voor voldoende leefgebied en verbindingszones tussen die leefgebieden, ten einde de hamster populatie duurzaam te laten voortbestaan.

Rechter stelt Das&Boom op de meeste punten in het gelijk.
Al tijdens de zitting bleek de Staatssecretaris bakzeil te halen en Das&Boom op de meeste punten gelijk te geven: De monitoring werd gecontinueerd en er zouden voldoende middelen komen om leefgebied voor de hamster te kunnen realiseren.
Het alsnog realiseren van de geschrapte ecologische verbindingszones is vervolgens door de rechter opgelegd. Alleen de eis van Das&Boom voor een nieuw beschermingsplan werd door de rechter van de hand gewezen.
In 2013 bleek er nog niets van de toegezegde 50ha verbindingszones te zijn gerealiseerd.
Das&Boom heeft staatssecretaris Dijksma om opheldering gevraagd.
Tot nu toe zonder resultaat..
De Otter


In 1988 werd in Nederland de laatste otter doodgereden. Op aandringen van onder meer Das&Boom startte de overheid in 2002 met een herintroductieprogramma. Tot 2008 werden in Noordwest Overijssel 31 otters uitgezet.

De aldus ontstane populatie groeide tot ca 60 dieren en de otter dook steeds vaker op buiten het uitzetgebied. Er sneuvelden echter veel otters in het verkeer en de populatie in het uitzetgebied werd bedreigd met een zorgwekkende inteeltcoëfficiënt van 10%.
De voorgenomen bezuinigen zouden ook het voortbestaan van de nog kwetsbare otterpopulatie in Nederland op het spel zetten. Das&Boom heeft dus de Staat gedagvaard en geëist dat er maatregelen getroffen zouden worden om de otter voor wederom uitsterven te behoeden. Geëist werd onder meer, dat de noodzakelijke en volgens internationale richtlijnen verplichte genetische monitoring werd hervat, dat er genetisch niet verwante otters werden bijgezet (advies Alterra), de voor de otter gevaarlijke muskusrattenvallen en visfuiken beveiligd zouden worden en dat alle gevaarlijke verkeersknelpunten voor de otter nu eindelijk eens zouden worden opgelost.

Das&Boom in het gelijk gesteld
Op 22 mei 2013 deed de rechter uitspraak en gaf Das&Boom in de meeste punten gelijk.
Net als bij de hamster had de Staat onder druk van Das&Boom de noodzakelijke monitoring van de populatie al eerder weer hervat.
De rechter legde de staat de verplichting op, om binnen één jaar alle bekende knelpunten 'ottervriendelijk' te maken en binnen een half jaar alle andere knelpunten in kaart te brengen. Ook die zouden binnen een jaar moeten zijn opgelost.

Echter, vlak voor het verlopen van de daarvoor vastgestelde periode van drie maanden, kondigde de staat aan in beroep te gaan. Na ook nog eens uitstel te hebben aangevraagd kwam de Staat uiteindelijk op 26 november 2013 met een 'memorie van grieven'.
Daarin probeerde de Staat onder alle opgelegde verplichtingen uit te komen, door aannemelijk te maken dat de zorg voor het voortbestaan van de otter bij haar in goede handen is en dat alle opgelegde eisen overbodig zijn.
De feiten bewijzen het tegendeel. Volgens Alterra leven er in 2013 ca 100 otters in Nederland. In 2013 zijn er daarvan 26 gesneuveld in het verkeer, waarvan 13 bij reeds bekende knelpunten. Knelpunten, die de Staat volgens de uitspraak van de rechter, inmiddels had moeten oplossen.
Nadat Das&Boom in een 'memorie van antwoord' alle argumenten van de Staat heeft weerlegd, heeft de Staat een uitspraak in maart 2014 in deze zaak weer laten uitstellen, door 'pleidooi' aan te vragen.


Rechter stelt Das&Boom na hoger beroep wederom in het gelijk


Op 4 november 2014 deed de rechter uitspraak en gebood de Staat ervoor te zorgen, dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één jaar na betekening van het rechtbankvonnis de reeds bekende urgente knelpunten zullen zijn opgelost.
Bovendien moesten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee jaar na 1 mei 2014 de overige urgente knelpunten zijn opgelost, met uitzondering van 2 knelpunten, die binnen drie jaar moeten zijn opgelost.

De eis om het noodzakelijk genetisch onderzoek op te leggen is door de rechter afgewezen, omdat deze oordeelde dat de Staat dat onderzoek weer laat uitvoeren en inschat dat er onvoldoende reden is om aan te nemen dat de Staat daar wederom mee zou stoppen.

verder lezen

Het korhoen


Met het korhoen gaat het zeer slecht, oftewel het korhoen bevindt zich in een 'zeer ongunstige staat van instandhouding' en is op dit moment verre van levensvatbaar. Van de vele duizenden korhoenders halverwege de vorige eeuw, is het aantal gedaald tot een handjevol dieren. De Staat stelt optimistisch dat de achteruitgang van de populatie is gestopt, maar dat is helaas onjuist. Sinds de jaren '90 is er nog slechts één geïsoleerde, kleine populatie over in Nederland, terwijl, ook volgens de Staat, een aantal van vijf sleutelpopulaties van ieder tenminste 50 hanen als minimum te beschouwen is voor het behoud van de soort.

Tegelijkertijd met de rechtszaak over de otter heeft Das&Boom de Staat ook gedagvaard ten aanzien van haar inspanningen voor het voorbestaan van het korhoen.
Das & Boom sprak de Staat aan op naleving van de artikelen 5 en 9 van de Vogelrichtlijn.
De Staat is verplicht om een maatregelenpakket vast te stellen en uit te (laten) voeren dat toereikend is om de populatie in een duurzaam levensvatbare staat te brengen en te houden. De maatregelen die de Staat had genomen waren niet toereikend. De Staat is in rapport na rapport gewezen op de bedreigingen en de maatregelen die in ieder geval moeten worden genomen, maar daar is niets mee gedaan.

Naar de mening van Das & Boom handelt de Staat daarmee nalatig en in strijd met de verbodsbepalingen en (daarmee) onrechtmatig.
Das & Boom vordert onder andere, dat de Staat er voor zorgt dat het bestaande leefgebied van de korhoen op een dusdanige wijze beheerd wordt dat het geschikt leefgebied blijft en waar nodig geschikt wordt gemaakt voor het korhoen.

Rechter verwerpt eisenpakket Das&Boom
Anders dan bij de hamster en de otter heeft de Staat alle vorderingen van Das&Boom afgewezen, omdat de Staat volgens de rechter reeds alle maatregelen heeft genomen.


Meer over deze rechtszaak:

Actienieuws Das&Boom, mei 2013

Analyse uitspraak rechter in korhoen- en otterzaak in tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Korhoen en otter, twee bedreigde diersoorten in NederlandVerkoop Natuurgebieden van Staatsbosbeheer


Begin 2013 kondigde Staatsbosbeheer aan een begin te maken met de verkoop van 17.000 hectare landschapselementen en natuurgebiedjes.
Das&Boom heeft meteen de verantwoordelijk staatsecretaris hierop aangesproken


Das&Boom maakte zich ernstige zorgen over de gevolgen van de voorgenomen verkoop van gronden van Staatsbosbeheer, voor de dier- en plantensoorten die de betreffende gronden gebruiken als leef- en/of foerageergebied dan wel groeiplaats.

Das&Boom heeft Staatsbosbeheer gesommeerd om zo spoedig mogelijk te bevestigen dat zij niet tot verkoop van de percelen nabij Daarle in Overijssel zullen overgaan, noch van delen van de overige 17.000 hectare aan natuurgebieden liggend buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daarnaast heeft Das&Boom de Staatssecretaris verzocht te bevestigen dat zij Staatsbosbeheer zal opdragen om af te zien van de verkoop van de gronden of dat ze geen goedkeuring zal verlenen voor verkoop van de gronden tot het moment waarop de rechter zich heeft uitgesproken over de rechtmatigheid van de verkoop.
Wegens het uitblijven van de nodige maatregelen, is Das&Boom naar de rechtbank gestapt.

Rechter wijst vorderingen van Das&Boom af

De voorzieningenrechter heeft op 22 mei 2013 de vorderingen van Das&Boom om de verkoop van 16 natuurgebieden in Daarle door Staatsbosbeheer te verhinderen helaas afgewezen.

'Een teleurstellende en politieke uitspraak. Het voorzorgbeginsel van internationale natuurwetgeving wordt met voeten getreden. De bewijslast dat geen sprake is van ernstige of onomkeerbare schade ligt kennelijk niet meer bij voorstanders van een ingreep op de natuur, maar bij de tegenstanders. Beschermde soorten buiten de EHS zijn hiermee vogelvrij verklaard. Onbegrijpelijk en gevaarlijk', aldus Jaap Dirkmaat van Das&Boom

Een maand later echter kwam staatssecretaris Dijksma alsnog terug op haar beslissing om natuurgebieden te verkopen en kondigde aan op alternatieve wijze aan de beoogde bezuinigingsdoelstelling te kunnen voldoen.Meer over bovenstaande rechtszaken vindt u bij ACTUEEL en op onze facebook-pagina

Stichting Das&Boom | Rijksstraatweg 174 | 6573 DG Beek-Ubbergen | (024) 684 22 94 | www.dasenboom.nl